วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555

การสอนแบบโครงการ


ชื่อเรื่อง                  รายงานผลการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเสริมประสบการณ์
ตามแนวการสอนแบบโครงการ  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1
ผู้ศึกษา                  นางกฤตยา  พรหมสุรินทร์  ครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านป่าแดง    
                                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  เขต  2  
                                สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
ปีที่ศึกษา               ปีการศึกษา  2551
                        
บทคัดย่อ

   การจัดประสบการณ์กิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวการสอนแบบโครงการเป็น
การดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา โดยในการศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย
ของการศึกษา เพื่อพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวการสอน
แบบโครงการ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาพัฒนาการความก้าวหน้าด้านสติปัญญาของนักเรียน  ชั้นอนุบาลปีที่ 1
ที่เรียนด้วยแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวการสอนแบบโครงการ
เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวการสอนแบบโครงการ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 เพื่อเปรียบเทียบ
ผลการสังเกตการจัดประสบการณ์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ระหว่างและหลังได้รับการจัดประสบการณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบ้านป่าแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 จำนวน 1 ห้องเรียน  จำนวน 16 คน ในห้องเรียนที่ผู้ศึกษาเป็นครูประจำชั้น ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มี 2 ชนิดได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวการสอนแบบโครงการ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของนักเรียน
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 4 แผน/โครงการ  แบบบันทึกการสังเกตพัฒนาการด้านสติปัญญา  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t-test (Dependent sample)
                   ผลการวิจัยปรากฏผล ดังนี้
                         1.  ประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนว
การสอนแบบโครงการ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.92/86.77
                         2.  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ทั้ง 5 รายการ โดยในช่วงที่
1 - 2 มีค่าคะแนนเฉลี่ยของความก้าวหน้าร้อยละ 6.98 ช่วงที่ 2 - 3 มีค่าคะแนนเฉลี่ยของความก้าวหน้าร้อยละ 4.79 ช่วงที่ 3 - 4 มีค่าคะแนนเฉลี่ยของความก้าวหน้าร้อยละ 2.92 และช่วงที่ 1 - 4 มีค่า
คะแนนเฉลี่ยของความก้าวหน้าร้อยละ 14.69
                         3.  ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเสริมประสบการณ์
ตามแนวการสอนแบบโครงการ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.4279 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้า
ในการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 42.79
                         4.  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีผลการสังเกตระหว่างและหลังได้รับการจัดประสบการณ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนหลังจัดประสบการณ์สูงกว่าระหว่างจัดประสบการณ์
โครงการกล้วยตาก

โครงการเลี้ยงตัวหนอนผีเสื้อ

โครงการน้ำสมุนไพรจากตะไคร้

                                         
โึครงการเพาะถั่วงอก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น